Πρακτικά/Αποφάσεις

23 Ιανουαρίου 2020

Αποφασίστηκε η τοποθέτηση της εθελόντριας μη μέλους Λώρας Κυριακίδη από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στην θέση του εργαστηρίου κεραμικής με σκοπό να συνεισφέρει στις βοηθητικές εργασίες του εργαστηρίου Κεραμικής για συνολικά 10 ώρες την εβδομάδα.

11 Ιανουαρίου 2019

Αποφασίστηκε η τοποθέτηση της εθελόντριας μη μέλους Στροφύλλα Αριάδνης του Ελευθερίου από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στην θέση του εργαστηρίου κεραμικής με σκοπό να συνεισφέρει στις βοηθητικές εργασίες του εργαστηρίου Κεραμικής για συνολικά 8 ώρες την εβδομάδα.

 7 Οκτωβρίου 2019

Αποφασίστηκε η τοποθέτηση της εθελόντριας μη μέλους Στροφύλλα Αριάδνης του Ελευθερίου από την Δευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019 στην θέση του εργαστηρίου κεραμικής με σκοπό να συνεισφέρει στις βοηθητικές εργασίες του εργαστηρίου Κεραμικής για συνολικά 8 ώρες την εβδομάδα.